به تعداد چهل و پنج تن از کارمندان ریاست های معارف ولایات به هدف ارتقای ظرفیت شامل انستیتوت ملی پلان گذاری تعلیمی شده که به تاریخ 7 سرطان، 1397 بعد از طی نمودن امتحانات دور نهایی سند فراغت شان را بدست آوردند.

به تعداد چهل و پنج تن از کارمندان ریاست های معارف ولایات به هدف ارتقای ظرفیت شامل انستیتوت ملی پلان گذاری تعلیمی شده که به تاریخ 7 سرطان، 1397 بعد از طی نمودن امتحانات دور نهایی سند فراغت شان را بدست آوردند.

در برنامه فراغت که به این مناسبت برگزار شده بود، محترم سید رحمت مالیار، مسئول انستیتوت ملی پلان گذاری تعلیمی فراغت محصلین را تبریک گفته اضافه نمود: که انستیتوت ملی پلان گذاری به هدف ایجاد فرصت های مساعد و برابر برای عموم کارمندان وزارت معارف به منظور ارتقای ظرفیت در قسمت پلانگذاری و انکشاف ظرفیت های وزارت معارف در زمینه تهیه، ترتیب، تنظیم و تطبیق پالیسی ها و پلان های استراتیژیک و ارایه خدمات متوازن و با کیفیت تعلیمی و تربیتی فعالیت مینماید که اینک ما شاهد فراغت یازدهمین دور از محصلین آن هستیم.

به منظور ارایه خدمات با کیفیت و بالاتر، ریاست عمومی پلان و ارزیابی، وزارت معارف برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان خویش را در همکاری نزدیک با معینیت تخنیکی و مسلکی، انستیتوت ملی پلانگذاری تعلیمی را در سال 1391 تاسیس نمود که تا فی الحال یازده دور محصلین خویش را موففانه سند فراغت داده است.